Deno.NativePointerType

type NativePointerType = "pointer";

§Type

§
"pointer"
[src]