KeyUsage

type KeyUsage =
| "decrypt"
| "deriveBits"
| "deriveKey"
| "encrypt"
| "sign"
| "unwrapKey"
| "verify"
| "wrapKey";

§Type

§
"decrypt" | "deriveBits" | "deriveKey" | "encrypt" | "sign" | "unwrapKey" | "verify" | "wrapKey"
[src]